BİLGİLENDİRME

AYDINLATMA METNİ

Lütfen bilgilendirmenin sonuna kadar okuduğunuzdan emin olunuz

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu: Uzay Konstrüksiyon Sistemleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( “UK – Uzay Çatı )

Merkez Adresi : İçerenköy Mahallesi, Kartal Sokak Gülgez İş Merkezi No:12/7 Ataşehir/İSTANBUL

UK – Uzay Çatı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

a)    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 • UK – Uzay Çatı tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari iş ve işlemlerimizin yürütülmesi,
 • UK – Uzay Çatı’nın İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi,
 • İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına talep ettikleri bilgileri bildirmek ve Emniyet Güçlerinin isteği üzerine bildirilmek üzere,
 • UK – Uzay Çatı tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilere sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • UK – Uzay Çatı’nın ve UK – Uzay Çatı ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

b)    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

c)    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz UK – Uzay Çatı tarafından fiziki ve elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

d)    Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://www.uk.com.tr/iletisim/  adresinden mesajınızı açıklayarak UK – Uzay Çatı’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Youtube
Vimeo
Google Maps
44 48 99
info@uk.com.tr